Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2020-21  

Παρακαλούνται οι μαθητές που εχουν ενταχθεί σε τμήματα Γενικής Παιδείας  να ελέγχουν αν το όνομα τους βρίσκεται στη λίστα του απουσιολογίου του τμήματος που παρακολουθούν.

Ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσει από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Πρόγραμμα Α΄ Τάξης

Πρόγραμμα Β΄ Τάξης

Πρόγραμμα Γ΄ Τάξης

   

Ώρα Ελλάδας  

   
   

Επισκέπτες  

2821292
Σήμερα2858
Χθες3930
Εβδομάδα22204
Μήνας79739
Συνολικά από 1/10/2012 ημερομηνία ανάρτησης της ιστοσελίδας μας2821292
Logged In Users Online
-
   

Ημερολόγιο  

«  Ιανουάριος 2021  »
ΔΤΤΠΠΣΚ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
   

Οδηγός WEBEX για μαθητές  

 

   

H Ip σας είναι:  

3.239.109.55
   

Εγγραφές Μαθητών στα Εσπερινά ΕΠΑΛ

Λεπτομέρειες

 

Εγγραφές στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. ν. 4386/2016 (Α΄ 83) Υπουργικές αποφάσεις και τροποποιήσεις τους.

 

ΥΑ 73111/ΓΔ4/12-6-2020 (ΦΕΚ 2397/Β/17-6-2020)  Τροποποίηση της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β ́2005) απόφασης

ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)

 ΥΑ Φ1α/98933/Δ4 ΦΕΚ 2075 15/6/2017

 

 

Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται:

 

αα) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισό-
τιμου τίτλου.
ββ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη του
ΕΠΑ.Λ.
γγ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελ-
ματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.
δδ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη παρελ-
θόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων
σχολείων με αυτά.
εε) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη
του Α' κύκλου Τ.Ε.Ε.
στστ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη
των Τ.Ε.Σ.
ζζ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α', Β' και Γ' τάξη
εσπερινής Τ.Ε.Σ.
ηη) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη εσπε-
ρινού Τ.Ε.Λ.

Στη Β΄ τάξη εγγράφονται:

 

αα) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α' τάξη του
ΕΠΑ.Λ.
ββ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' τάξη του
ΕΠΑ.Λ.
γγ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη του
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) και επιθυμούν να ακολου-
θήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
δδ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83)
που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα
του οικείου τίτλου σπουδών.
εε) Από το σχολικό έτος 2018-2019, όσοι/όσες έχουν
προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α' 193).
στστ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α' 193)
σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ' τάξη
διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε
διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.
ζζ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' τάξη εσπερινού
ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α' 193) και επιθυ-
μούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.
ηη) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελ-
ματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α' 193) και
των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κά-
τοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής,
μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.
θθ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146)
σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών
τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν
άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν
να εγγραφούν στη Γ' τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες
των παραρτημάτων Ι και II της παρούσας απόφασης.
ιι) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ.
του ν. 3475/2006 (Α' 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν
σε διαφορετικό τομέα.
ιαια) Μαθητές/τριες της Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006 (Α' 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφο-
νται στη Β' τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότη-
τά τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα
της παρούσας υπουργικής απόφασης.
ιβιβ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α' τάξη των
Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

ιγιγ)Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' και Γ' τάξη των
Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
ιδιδ) Κάτοχοι Πτυχίου Α' κύκλου Τ.Ε.Ε.
ιειε) Κάτοχοι Πτυχίου Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων
με αυτό τίτλων σπουδών.
ιστιστ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β' κύκλο Τ.Ε.Ε.
ιζιζ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' τάξη εσπε-
ρινού Τ.Ε.Λ.
ιηιη)Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' τάξη εσπε-
ρινού Τ.Ε.Λ.
ιθιθ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
κκ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη
ΕΠΑ.Σ.
κακά) Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό
τίτλων σπουδών

 

 

 

 Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται:

αα) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ.
του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.
ββ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' τάξη Ημερή-
σιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε ίδια ή σε διαφο-
ρετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.
γγ) Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε
διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.
δδ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη Ημε-
ρήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) μπορούν να
εγγραφούν στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83),
για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικό-
τητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρεται
στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα
μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Μετά την
απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου
για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του
τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Πα-
ράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθή-
ματα Ειδικότητας.
εε) Μαθητές/τριες της Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/
2006 (Α' 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ'
τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκείνες που η
ειδικότητα τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το Παράρ-
τημα Ι της παρούσας απόφασης.
στστ) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006 (Α' 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) για απόκτηση άλλου Πτυ-
χίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθη-
σαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας,
παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.
ζζ) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006
(Α' 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. του
ν. 4386/2016 (Α' 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και
άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα
Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση
άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που
παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II
της παρούσας απόφασης.

 

 

   

ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑΛ  

   

ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

   

ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

   

Συνδεδεμένοι Χρήστες  

Έχουμε 184 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

   

Ο καιρός  

   

Γνωμικά-Ρητά  

   
© Διεύθυνση: Στρατή Μυριβήλη 108, Τ.Κ.: 81100 Μυτιλήνη, Τηλέφωνο/Fax: 22510-47721, E-mail: mail@1epal-esp-mytil.les.sch.gr, site designer ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΕ19